Zawiadomienie Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 399 § 1 ksh w zw. z art. 395 § 1 ksh– Zarząd BESOFT S.A. w Krzemieniewie zawiadamia akcjonariuszy o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BESOFT S.A. na dzień 27 Lipca 2023 roku na godzinę 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Sabina Kałużna – Notariusz, Karol Goździewicz – Notariusz Spółka Cywilna pod adresem Leszno ul. Klonowicza 9, 64-100 Leszno. Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki BESOFT SA za rok obrotowy
  od 01.01.2022 do 31.12.2022.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki BESOFT SA za rok obrotowy od 1.01.2022 do 31.12.2022.
 7. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki BESOFT SA za rok obrotowy od 1.01.2022 do 31.12.2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki BESOFT SA za rok obrotowy od 1.01.2022 do 31.12.2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki BESOFT SA za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki BESOFT SA absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 1.01.2022 do 31.12.2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki BESOFT SA absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 1.01.2022 do 31.12.2022 oraz powołania na nową kadencję.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty Spółki BESOFT SA za rok obrotowy od 1.01.2022 do 31.12.2022.
 13. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki przejętej Polska Dystrybucja Budowlana Sp. z o.o. za okres od 1.01.2022 do 30.12.2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki przejętej Polska Dystrybucja Budowlana Sp. z o.o. za okres od 01.01.2022 do 30.12.2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki przejętej Polska Dystrybucja Budowlana Sp. z o.o. za okres od 1.01.2022 do 30.12.2022.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki przejętej Polska Dystrybucja Budowlana Sp. z o.o. absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2022 do 30.12.2022.
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.